Thursday, December 29, 2016

Saturday, December 24, 2016

Saturday, November 19, 2016

ALL INDIA RADIO Arangisai September 2015 Programme - MAHARAJAPURAM S.GANESH VISWANATHAN

ALL INDIA RADIO Arangisai  September 2015 Programme - MAHARAJAPURAM S.GANESH VISWANATHAN

Broadcast Channel : AIR FM GOLD

Broadcast Date  : 09-Sep-2015 5-00 pm

Maharajapuram Sri S.Ganesh Viswanathan-Vocal

Sri M.A.Sundareswaran-Violin

Trivandrum Sri R.Vaidhyanathan-Mrudangam


01-enakku_vENDum_varangalai-nATa-mahAkavi_subhramanya_bharati

02-sAmagAna_priyE-Anandabhairavi-periyasAmy_tUran


03-vEnkata_ramaNA-latAngi-pApanAsam_sivan


04-kaddanu_vAriki_kaddukaddani-tODi-tyAgarAja