Tuesday, June 28, 2016

You Tube Links for Maharajapuram S. Srinivasan & Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's DD National Program of Music

You Tube Links for  Maharajapuram S. Srinivasan & Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's DD National Program of Music


Doordharshan National Program of Music  - June 3rd 2013

Maharajapuram S. Srinivasan- Vocal
Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan - Vocal Support
Parur M.A. Sundaresan - Violin
Tanjore Ramadas- Mridangam
H. Sivaramakrishnan-  Ghatam

01- Nagagandhari- Nagagandhari-Adi- Muthuswamy Dikshitar


02- Paripalaya-Pantuvarali- Adi- Swathi Thirunal


03- Misra Sivaranjani Thillana - Misra Sivaranjani- Adi- Maharajapuram Santhanam
No comments:

Post a Comment